Zaměření pozemku

 

Projektant kromě projektu pro stavební povolení (který většinou slouží i jako realizační projekt) zpracuje i koordinační výkres osazení stavby na zaměření pozemku. Stavbu v projektu osadí v předepsané vzdálenosti od hranic sousedních parcel a dodrží odstupové vzdálenosti od existujících staveb.

Zároveň navrhne dům tak, aby zachoval šířku uliční čáry a procentuální zastavěnost pozemku stavbou. Tyto podmínky zástavby jsou uvedeny v územním plánu.